DutchEnglishPolish

Zasady i Warunki

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

(REGULAMIN)

I. PREAMBUŁA

1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze stronyinternetowej, zwany będzie dalej: “Ogólne warunki“.

2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystaniaze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania orazakceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.

3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należyzaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowejnależą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogąbyć one zastrzeżone znakami towarowymi.

5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej,utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisjilub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takiedziałanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.

6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następującyadres email: info@tenrent.pl.

II. DEFINICJE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY – kwestionariusz dostępny na stronieinternetowej, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właścicielastrony internetowej;

2. PRAWO WŁAŚCIWE – Do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie maprawo polskie;

3. STRONA INTERNETOWA – narzędzie, o nazwie: www.tenrent.pl, służące doświadczenia usług elektronicznych;

4. UŻYTKOWNIK– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjnanieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;

5. WARUNKI – zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnychwarunków, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystaniaze sklepu internetowego oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się nastronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji,jak również obsługi klienta;

6. WŁAŚCICIEL – Podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową,mianowicie: TenRent Sp. z o.o. z siedzibą przy: ul. Relaksowa 25, 43-352 BielskoBiała, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowyw Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000638944, NIP:9372685619;

III. ZAKRES WARUNKÓW

1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodniez poniższymi Ogólnymi warunkami.

2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacjidla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celówinformacyjnych.

3. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronieinternetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarkiinternetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzeniakońcowego Użytkownika.

2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować,drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartośćniniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:

a. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celachniekomercyjnych;
 
b. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat prawautorskich lub dane dotyczące autora treści.
 
3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii,stanowiących część strony internetowej.
 
4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniuprzepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 
5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
a. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
 
b. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób,zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
 
c. do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzeniaim jakiejkolwiek szkody;
 
d. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treściniezgodnych z Ogólnymi warunkami;
 
e. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionychlub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak równieżjakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
 
f. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłanialub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konietrojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowaniez reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kodykomputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać nafunkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowegoalbo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.

V. COOKIES

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię(dalej łącznie nazywane: “cookies“) do zbierania informacji o dostępieUżytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona)oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowychi statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnychpotrzeb Użytkownika.
 
2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny,który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celuprzechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanegourządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ichgłównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 
3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępnetylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciuprzeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który popowrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczaszachowywane przed dłuższy czas.
 
4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przezWłaściciela.
 
5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodnez obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 
6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznieakceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookieszostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 
7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookieslub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosownepowiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawieniaakceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 
8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwićpełne korzystanie ze strony internetowej.
 
9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
 
a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej,aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania byłydostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
 
b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronęinternetową co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników,którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającejpojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
 
c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jestzarejestrowana na stronie internetowej;
 
d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies,adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwościdiagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
 
e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości stronyinternetowej;
 
f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzystaze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresystrony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

VI. PLUGIN FACEBOOKA

1. Strona internetowa zawiera plugin (wtyczkę) do serwisu społecznościowegoFacebook.
 
2. Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook.
 
3. Plugin ten bezpośrednio połączy z profilem Właściciela na serwerze Facebooka.Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronęinternetową ze swojego adresu IP.
 
4. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę internetową będąc zalogowanym na swoimprofilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawetw sytuacji, gdy Użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jestw stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
 
5. Facebook nie przekazuje Właścicielowi informacji o gromadzonych danychi sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebooknie są znane Właścicielowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczącychprywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednioz Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem:https://www.facebook.com/about/privacy/.
 
6. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotycząceprzeglądania strony internetowej dobrze jest, aby Użytkownik wylogował sięwcześniej ze swojego konta na Facebooku.

VII. PLUGIN INNYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. Właściciel może również używać innych plugin (wtyczek) społecznościowych (np.Twitter, Google+ albo LinkedIn).
 
2. Wtyczki do portali społecznościowych można zidentyfikować po ikonkachsłużących do udostępniania informacji na danej platformie.
 
3. Wtyczki umożliwiają użytkownikom tych platform linkowanie strony internetowejw ich postach, umieszczonych na tych platformach społecznościowych.
 
4. Wtyczki bezpośrednio połączą z profilem Właściciela na serwerze danego portaluspołecznościowego. Portal ten może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownikodwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.
 
5. Podczas wizyty Użytkownika na profilu, administrator serwisuspołecznościowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii,w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez Użytkownika.Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystykistrony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne natemat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ichz konkretną osobą. Właściciel nie ma dostępu do danych osobowychwykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywaniam.in. statystyk strony.
 
6. Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony,Właściciel posiada informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z profiliWłaściciela oraz które, z publikowanych treści, są najbardziej popularne. Dzięki tyminformacjom, Właściciel może optymalizować swoje profile poprzez lepszedopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań Użytkowników.Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych Użytkowników na potrzebygenerowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisówspołecznościowych. Wobec tego, administratorzy zobowiązani są dopoinformowania Użytkowników o wszelkich sprawach, związanychz przetwarzaniem danych osobowych, na potrzeby tworzenia statystyk strony orazo możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności, przysługującego zgodniez obowiązującymi przepisami prawa.
 

VIII. LINKI ZEWNĘTRZNE

1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, sąpodane wyłącznie w celu informacyjnym.
 
2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdującesię na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

IX. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalnyformularz przewidziany do kontaktu z Właścicielem, treść wiadomości i akceptującich wysyłkę do Właściciela.
 
2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę naprzetwarzanie przez Właściciela podanych w Formularzu Kontaktowym danychosobowych. Właściciel będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celuwysłania ofert lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

X. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi,prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymiz ochroną własności intelektualnej.
 
2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się nastronie internetowej (zwane łącznie: “Znakami“), stanowią znaki towaroweWłaściciela.
 
3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik niemoże wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, aniw zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególniew informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych,marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formieelektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

XI. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje natemat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownikalub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać,znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

XII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celupośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przedpodjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalnośćgospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
 
2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści,w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czyzłośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
 
3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej,w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu,nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelnościinformacji.
 
4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje nasiebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jejwykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze,moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułuzaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
 
5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczonena stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędziutrzymywanych przez osoby trzecie.
 
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jestz jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
 
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronieinternetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcjilub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.
 
8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestiizapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić sięniezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu,proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
 
9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialnościobowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typistniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktoweji każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

XIII. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ

1. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać sięnieważne lub bezskuteczne, w dowolnym systemie prawnym, pozostała częśćWarunków pozostaje ważna i nienaruszona. Strony zastąpią nieważnelub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddajezamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Ogólnych warunkach.
 
2. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać sięnieważne lub bezskuteczne, w jednym lub kilku systemach prawnych, wszystkiepostanowienia Ogólnych warunków zachowują ważność w każdym innym systemieprawnym.

XIV. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującąumowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze stronyinternetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inneporozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszychOgólnych warunków.

XV. ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ

1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywaniamodyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ichobowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej,które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba żeinaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.
 
2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków,o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikato zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.
 
3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacjązmodyfikowanych Warunków strony internetowej.

XVI. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązaćw trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym(zapis na sąd polubowny).
 
2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikającyz niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajdujesię siedziba Właściciela.

XVII. PODSTAWA PRAWNA

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje sięodpowiednio następujące ustawy:
 
a. ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r.poz. 2460, ze zm.);
 
b. ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.);
 
c. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);
 
d. ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1145, ze zm.);
 
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.